Adresser och textmallar för brev eller e-post

Ser du ett hus som lider av bristande innehåll eller ett svartbygge som förvanskar en kulturhistoriskt värdefull byggnad? Anmäl då detta till kommunen! Nedan finner du adresser samt textmallar att använda. Ta gärna en bild som du bifogar.

Skicka din anmälan via post till:

Byggnadsnämnden
Umeå kommun
901 84 Umeå

Eller via e-post: bygglov@umea.se

För att underlätta kan föreningen tipsa om en app från Postnord som heter ”Riktiga Vykort”. Med denna kan man fota av det man vill anmäla. Klistra in passande text från denna sida, och ange byggnadsnämndens adress. Byggnadsnämnden får då ett pappersvykort ett par dagar senare med en anmälan som de är skyldiga att utreda.

Det räcker då att bara byta X mot fastighetsbeteckning och adress. Detta kan tas fram genom t.ex. hitta.se eller eniro.se..

 

Textmallar

Denna text använder du ifall en byggnad under lång tid inte underhållits så att den tar skada eller stör miljön:

Angående fastigheten X i X

Underhållet/skötseln av denna fastighet ger ett intryck av att vara så bristande att det inte lever upp till underhållskravet genom 8 kap. 14 § PBL. Som tillsynsmyndighet är kommunen enligt 11 kap. 5§ PBL skyldig att undersöka och vid behov ingripa mot uteblivet eller felaktigt underhåll som genom att byggnaden inte hålls i ett vårdat skick eller att konstruktionen tar skada är otillåtet enligt denna lag. Detta är en anmälan.

 

Denna text använder du ifall ursprungliga byggnadsdelar av kulturhistoriskt värde utan skäl byts ut mot nya.

Angående fastigheten X i X

Ombyggnationen/renoveringen av denna fastighet ger ett intryck av att inte visa en sådan hänsyn till befintliga byggnadsdelars bevarandevärde att den lever upp till varsamhetskravet genom 8 kap. 14 § PBL. Som tillsynsmyndighet är kommunen enligt 11 kap. 5§ PBL skyldig att undersöka och vid behov ingripa mot åtgärder som genom oaktsamhet eller omotiverad omfattning är otillåtna enligt denna lag. Detta är en anmälan.

 

Denna text använder du ifall en byggnad förändras så att den förlorar sina arkitektoniska eller andra kvaliteter.

Angående fastigheten X i X

Ombyggnationen/renoveringen av denna fastighet ger ett intryck av att sakna tillräcklig anpassning till byggnadens (eller omgivningens) karaktär för att vara förenligt med förvanskningsförbudet genom 8 kap. 14 § PBL. Som tillsynsmyndighet är kommunen enligt 11 kap. 5§ PBL skyldig att undersöka och vid behov ingripa mot åtgärder som genom förändrande inverkan på byggnadens värde är otillåtna enligt denna lag. Detta är en anmälan.