Hjälp Umeå kommun!

Ansvaret för tillsyn över att byggda miljöer hanteras korrekt är till mer än 99,9% den kommuns där de ligger. Och då det inte heller skadar att fåtalet undantag först uppmärksammas för dessa så är det endast möjligheten att kontakta kommunen som tas upp här.

Under de senaste årtiondena har det lagliga skyddet för bebyggelsens kulturhistoriska och konstnärliga värden stärkts. Detta i syfte att värna de rester av äldre bebyggelse som finns kvar efter den oöverträffade rivningsvåg som genomgått vårt land, och för att Sverige ska leva upp till ingångna internationella åtaganden. Det som var tillåtet förra gången en byggnad byggdes om kan alltså vara olagligt nu. Även om den svenska lagstiftningen är svagare än andra europeiska länders så är den teoretiskt tillräcklig för att säkerställa att en tillfredställande andel av vårt arkitektoniska kulturarv ska överleva till framtida generationer. Problemet är att lagar och andra regelverk inte följs.

I praktiken är det tyvärr i det närmaste riskfritt att bryta mot relevanta delar av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Kulturminneslagen. Orsaken är att landets kommuner med få undantag saknar kunskap, eller kanske ens intresse av att leva upp till samhällets lagstadgade krav på hänsyn till vårt byggda kulturarv. Det är i vart fall svårt att hitta något allmänt intresse som är så avsiktligt nedprioriterat. Konsekvenserna med en stad i förfall får vi ju alla leva med, då kulturhistoriska byggnader från alla tider inte underhålls eller byggs om på olämpliga sätt så att dess värde förstörs. Att övervaka vad som sker på alla fastigheter är inte heller alltid så enkelt för kommunen. Även om det är oförklarligt hur uppenbara brister i framträdande lägen kan fortgå år efter år. Men detta är något som medborgare kan hjälpa kommunen med!

Allmänheten kan fylla en viktig uppgift genom att uppmärksamma vad som sker för kommunen, som ju faktiskt har en skyldighet att utreda och stoppa det som strider mot lagen. För att underlätta detta har föreningen tagit fram färdiga textmallar som du som medborgare kan använda för att anmäla vad som kan antas strida mot förbudet att förändra en byggnad så att dess värden försvinner: att utan skäl byta ut byggnadens ursprungliga delar, eller att låta en byggnad förfalla genom att inte underhålla på ett korrekt sätt.

En anmälan kan ske anonymt för den som fruktar repressalier. Och kostnaden för denna myndighetsutövning som kommunen är skyldig till åligger den själv och ingen annan.

Textmallar för anmälan

rivetbadhus (1)Bild ovan: Balticgruppens ‘restaurering’ av Gamla Varmbadhuset fotad av förbipasserande medborgare (2017)