Föreningen

Föreningen för byggnadskultur i Umeå grundades den 17 november 1976. Intresset för byggnadskultur hade fått fart under Det europeiska byggnadsvårdsåret 1975, proklamerat av Europarådet. Som faddrar stod Föreningen Umbygda och avdelningen för Konstvetenskap vid Umeå universitet. Den förste ordföranden var chefredaktör Matts Balgård.

Föreningens syfte är enligt stadgarna att aktivt verka för god byggnadskultur i Umeå, inte bara med inriktning på bevarande av värdefulla äldre byggnader, utan också på den nutida och framtida bebyggelsen och stadsplaneringen. Vidare står att föreningen ska ha en ”upplysande, konstruktiv och framåtsyftande karaktär” och eftersträva kontakt och samarbete.

Under de år som gått har föreningen genom en mängd aktiviteter försökt leva upp till sitt syfte. För att öka kunskapsnivån har föreningen arrangerat föredrag, kurser studiecirklar, studiebesök och studieresor. För att väcka opinion har vi anordnat informationsmöten och debatter, skrivit tidningsartiklar och medverkat i radio och TV-program. Föreningen har bibehållit en öppen dialog med beslutsfattarna i Umeå och fungerar som remissinstans i planärenden.

Här hittar du föreningens stadgar.

Styrelsen 2024

Ordförande
Lennart Frostesjö, tel 076-824 81 58

Kassör
Anna Joelsson, tel 073 – 810 02 35

Övriga styrelseledamöter
Sten Beijar, tel 070-605 38 78
Christina Hammarström, tel 070-650 72 35
Rolf Hugosson (suppleant)
Patrik Norstedt, tel 070-238 54 02
Åsa Ohlsson (suppleant)

——-

Medlemssekreterare
Anna Joelsson, tel 073 – 810 02 35