Yttrande ang fastigheten Embla 1

Följande yttrande har Föreningen Byggnadskultur i Umeå skickat in rörande Embla 1 (Korskyrkan) i centrala Umeå:

Embla 1, Korskyrkan, är den enda kvarvarande byggnaden med kulturhistoriskt värde i kvarteret och dessutom utmärkt med blå prick inom programområdet, vilket innebär enstaka värdefull byggnad. Historiskt ingår byggnaden i en sammanhållen del av den kulturmiljö som Sveagatan mellan Kungsgatan och Nygatan utgör i centrala Umeå och detta utgör ett utomordentligt starkt skäl till att inte gå vidare med föreliggande detaljplan där rivning av Korskyrkan är ett faktum. Korskyrkan och det angränsande ordenshuset speglar kulturhistoriskt en epok i stadens historia där den frikyrkliga rörelsen och nykterhetsrörelsen utgjorde ett tongivande inslag i dåtidens samhällsliv. Kvarteret är dessutom beläget inom riksintresse-området.

Föreningen motsätter sig med bestämdhet en rivning av denna för Umeå unika byggnad som dessutom är ritad av arkitekten Denis Sundberg vars arbeten i staden från 1930-tal till 1960-tal präglas av hög arkitektonisk kvalitet, känsla för sammanhanget och utpräglad saklighet.

Vi vill också uppmärksamma den nonchalans gentemot ”utmärkning av särskilt värdefulla byggnader” som de senaste åren visats av Umeå kommun då ett flertal av dessa utpekade hus har rivits och därmed berövat staden på en omistlig del av sin historia.